Informace dle zákona 106/1999Sb.

 


 1.

 Oficiální název

 obec Březina


2.

Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
§ 1
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
§ 2
(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolu chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3.

Organizační struktura

strukturu úřadu najdete zde

  

4.

Kontaktní spojení

kontakty najdete zde


5.

Případné platby můžete poukázat

KB Tišnov, č. ú: 29428641/0100


6.

IČO

00362883


7.

DIČ

obec není plátcem DPH.


8.

Rozpočet v tomto a předchozím roce

viz rozpočet


  

9.

Žádosti o informace

viz kontakty


10.

Příjem žádostí a dalších podání

viz kontakty


11.

Opravné prostředky

Obecní úřad na základě žádosti (která obsahuje vše potřebné) vydá písemné rozhodnutí, ve kterém je žadatel poučen o možnosti podání odvolání prostřednictvím obce. Při vyřizování žádosti se postupuje podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.
Obecní úřad nepřijímá a nevyřizuje stížnosti. V těchto záležitostech se stěžovatelé musí obrátit na MěÚ Tišnov – komise pro projednávání přestupku nebo na Policii ČR.


12.

Formuláře

aktuální formuláře najdete zde


13.

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlašovaný občan se musí dostavit osobně na obecní úřad, musí se prokázat platným občanským průkazem a současně musí prokázat vlastnictví bytu nebo domu, kam se chce k trvalému pobytu přihlásit a způsobilost tohoto objektu k bydlení (kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci, list vlastnictví, platnou nájemní smlouvu). V případě, že se dotyčný přihlašuje k někomu, musí se jít přihlásit i s majitelem (domu, bytu), který musí prokázat vlastnictví nemovitosti a její způsobilost k bydlení a podepsat kartu přihlašovaného jako prokázání souhlasu s touto skutečností.

Dále uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč (děti do 15 let zdarma). Na důkaz provedené změny je přihlášenému občanovi ustřižen u jeho občanského průkazu pravý dolní roh a  jako přílohu k občanskému průkazu obdrží "Potvrzení o změně místa trvalého pobytu". Pak občan je povinen do 15 pracovních dnů požádat na Městském úřadě v Tišnově o vydání nového občanského průkazu.


Poskytnutí údajů z Informačního systému evidence obyvatel

Na základě osobně vyplněné a podepsané žádosti na předepsaném tiskopise před pracovníkem OÚ muže být žadateli poskytnuta písemná informace o některých jeho osobních datech. Tiskopis je možné obdržet na OÚ. Tato informace je zpoplatněna dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004  Sb. v platném znění částkou 50,- Kč.


Vyřízení stavebního povolení – stavba RD a garáže, hospodářské budovy,  přístřešku apod. 

Tato povolení vydává:

Městský úřad Tišnov 

stavební odbor
nám. Míru 346

666 01  Tišnov
telefon: 549 439 753

www.tisnov.cz


 
Povolení skácení stromů rostoucích mimo les

Podkladem je žádost na tiskopise, který je k vyzvednutí na OÚ Březina nebo na webových stránkách obce. Je nutné připojit i přílohy, které jsou na tiskopise uvedeny. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení na základě zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Výsledkem správního řízení je povolení nebo nepovolení skácení stromu. Povolení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,- Kč.


Vydání občanského průkazu nebo cestovního dokladu
Občané naší obce tuto agendu vyřídí na Městském úřadě v Tišnově

Městský úřad Tišnov

nám. Míru 346 

666 01  Tišnov

telefon:   566 688 111

www.tisnov.cz 


Pověřenec GDPR :

DSO Tišnovsko

Radniční 14

666 01 Tišnov

e-mail:  gdpr@dsotisnovsko.cz


Kontaktní osoba:  Ing. David Lacina, kontakt: 605 851 345


14.

Nejdůležitější předpisy

předpisy najdete zde


15.

Sazebník úhrad za provedené služby  a sazebník poplatků  Obecního úřadu Březina

viz vyhlášky


Výše úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst.1 pís.f) zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu

k informacím a zákona č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených

s vyhledáváním a poskytnutím informace.

Úhrada poskytnutých informací se stanoví jako součet níže uvedených položek. Celková cena se určí jako násobek jednotkové ceny počtem jednotek. V případě rozsáhlého vyhledávání informací se použije položka vyhledání informací.


V případě zaslání informací poštou je poštovné stanoveno dle platných cen České pošty viz www.ceskaposta.cz.


16.

Licenční smlouvy


Obec Březina nevlastní ani neposkytuje žádné licenční smlouvy.17.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb

 


vyrocni-zprava-2017.pdf[ pdf 87 KB ] 1[ pdf 87 KB ]  Výroční zpráva 2017


 vyrocni-zprava-2018.pdf[ pdf 90 KB ]  Výroční zpráva 2018


vyrocka-2019.pdf[ pdf 147 KB ]  Výroční zpráva 2019


vyrocka-2020.pdf[ pdf 146 KB ]  Výroční zpráva 2020

17.1. Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106 / 1999 Sb., a jejich vyřízení


2017

aadost-o-informace-c.-1.pdf[ pdf 165 KB ] Žádost o informaci č. 1-2017 + odpověď


aadost-o-informace-c.-2-2017.pdf[ pdf 165 KB ] Žádost o informaci č. 2 - 2017 + odpověď


aadost-o-informace-c.-3.pdf[ pdf 159 KB ] Žádost o informaci č. 3 + odpověď


aadost-c.4-2017.pdf[ pdf 0.5 MB ]  Žádost o informaci č. 4 - 2017 + odpověď


informace.pdf[ pdf 124 KB ] Žádost o informace č. 5 - 2017 + odpověď


2018


aadost-o-informaci.pdf[ pdf 57 KB ]  Žádost o informaci č. 1 - 2018

odpoved.pdf[ pdf 56 KB ]  Odpověď ne žádost č. 1 - 2018


aadost-dle-c.-106-1999-sb..pdf[ pdf 63 KB ]  Žádost o informace č. 2 - 2018

dotaznak.pdf[ pdf 122 KB ]  Odpověď na žádost č. 2-2018


2019


skenovani0011.pdf[ pdf 312 KB ]  - Žádost o informaci č. 1 - 2019

skenovani0012.pdf[ pdf 343 KB ] - Odpovgěď na žádost č. 1-2019


skenovani0013.pdf[ pdf 163 KB ] - Žádost o informaci č. 2 - 2019

skenovani0014.pdf[ pdf 134 KB ] - Odpověď na žádost č. 2 - 2019


2020


   skenovani0024.pdf[ pdf 257 KB ] - Žádost o informaci č. 1 - 2020

  skenovani0025.pdf[ pdf 115 KB ]   - Odpověď na žádost č. 1 - 2020skenovani0023.pdf[ pdf 92 KB ] - Žádost o informaci č. 2 - 2020

skenovani0022.pdf[ pdf 107 KB ] , skenovani0021.pdf[ pdf 0.8 MB ] - Odpověď na žádost č. 2 - 2020


2021


skenovani0019.pdf[ pdf 228 KB ]  Žádost o informace č. 1 - 2021

skenovani0020.pdf[ pdf 103 KB ]  Odpověď na žádost č. 1 - 2021
18.

Seznam organizací, kterých je obec členem:


SVaK Tišnovsko;    http://www.svazvak-tisnov.cz

MAS Brána Vysočiny

DSO Tišnovsko

Sdružení místních samosprávDnes je 27. zaří 2021

Svátek má Jonáš

© 2011 obec Březina | www stránky a optimalizace AUTOGRAPH, Admin NG